4857 Sayılı İş Kanununa Göre Gece Çalışması


4857 Sayılı İş Kanununa Göre Gece Çalışması   Yasada, gece dönemi 20.00 de başlayıp 06.00 da biten saat aralığıdır. Gece çalışması faaliyetin günün yirmi dört saatinde kesintisiz sürdürülmek zorunda kalındığı; faaliyetin en azından günün gündüz bölümünü aşıp gece de devam ettiği ve bu bakımdan da günlük çalışmanın vardiya adı altında ayrı işçi grupları oluşturulması ve […]


Devamını oku

Çalışanın İşyeri Kayıtlarında Tam Gösterilmeyen Gerçek Ücretinin Tespiti Nasıl Yapılır?


ÇALIŞANIN İŞYERİ KAYITLARINDA TAM GÖSTERİLMEYEN GERÇEK ÜCRETİNİN TESPİTİ NASIL YAPILIR? Genel Olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32 nci maddesinde ücret; “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar” olarak tanımlanmıştır. Ücret kural olarak dönemsel (periyodik) bir ödemedir. Kanunun kabul ettiği sınırlar içinde tarafların sözleşme […]


Devamını oku

Avrupa’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Bizdeki Uygulamalar


Avrupa’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Bizdeki Uygulamalar Hep diyoruz… ‘dünya standartlarında yasal düzenlemelerimiz var’ ama  Avrupa’da İş Kazalarında 1.sıradayız. Peki, ‘neden böyle oluyor? Avrupa ülkelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nün kaidelerini sizler için kısaca aşağıda özetlemeye çalıştım. BAKIN AVRUPA ÜLKELERİNDE BU İŞLER NASIL YÜRÜYOR; 1- Anaokulundan başlayan meslek edinme sürecinde İş Güvenliği, Trafik […]


Devamını oku

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği-5510


SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta […]


Devamını oku

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik-6331


İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29401 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-21/5/2018-30427) elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin […]


Devamını oku

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik-6331


İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:    30.03.2013 /  28603  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal […]


Devamını oku

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik-4857


YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi gereğince, yüzdelerden toplanan paraların, işyerinde çalışan tüm işçilere, yapılan işlerin niteliğine göre, hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. […]


Devamını oku

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği-4857


YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25391   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak   Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2 — 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak işverenler […]


Devamını oku

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik-4857


POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25426 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak   Amaç ve Kapsam Madde 1 — Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma […]


Devamını oku

Konut Kapıcıları Yönetmeliği-4857


KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25391 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak […]


Devamını oku