İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Uzaktan EğitimleriEğitim Talep Formu

SEÇKİNLER GRUP  bünyesinde yer alan  ,  “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMUMUZ  SEÇKİNLER AKADEMİ  29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce  18/10/2012 tarih ve 78-İG sayı ile ve 01.12.2015 tarih ve 331-İG sayılı yazıları ile “YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURUMU” olup, kurulduğu tarihten bu yana A-B-C sınıfı  İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerini bünyesinde vermektedir.

 

Aşağıdaki kurs etkinlik takvimine göre “İş Güvenliği Uzmanlığı” eğitimlerine kayıt yaptırabilirsiniz.

Ön kayıt için sağdaki ön kayıt formu linkini tıklayabilir ya da 0 312 257 21 33 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da WhatsApp hattımızı kullanabilirsiniz.

 

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Takvimi

Açık Hiç Bir Grup Bulunamadı.

 NOT: 15 Gün Uzaktan Eğitim + 15 Gün Örgün Eğitim + 5 Gün (40 Saat) Staj

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı “İş sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” ve bu kanuna göre çıkarılmış olan  29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde”;  işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi için görevlendirilmesi zorunlu olan iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerinin Bakanlıkça yetkili eğitim kurumlarından eğitim alan ve açılan sınavda başarılı olanlara verilen sertifikaya sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmesi hükme bağlamıştır.

EĞİTİM KURUMUMUZDA, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMLERİMİZDE 30 YIL İŞ BAŞMÜFETTİŞİ OLARAK DENETİM/TEFTİŞ YAPMIŞ, MEVZUAT ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALMIŞ, UYGULAMANIN İÇİNDEN GELEN DENEYİMLİ VE ALANINDA UZMAN EĞİTMENLERİMİZ GÖREV ALMAKTADIR.

 

Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?

Mezun olduğu lisans programı itibarı ile unvanı mühendisler olanlar, mimarlık fakültesi ve teknik eğitim fakültelerden mezunlar,  ayrıca fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri ile iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programı mezunları eğitim almak için kurumumuza başvuru yapabilirler.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

İş güvenliği uzmanlığı programlarına katılmak isteyen adaylar; İş Güvenliği uzmanlığı yetki belgesi alan kurumlarımıza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler;

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM SÜRESİ

Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

SINAVLAR

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

1– Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

2– Yukarıda belirtilen bu temel amaç çerçevesinde iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara; öncelikle genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisi, bunun ardından da işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psiko-sosyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilecektir.

3– Yürüteceğimiz İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı çerçevesinde; İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak amacıyla işyerinde var olan veya çevreden gelebilecek her türlü tehlikenin ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin belirlenmesi ve bu risklerden korunma yöntemleri, risklerin yönetimi gibi konularda iş güvenliği uzmanı adayının bilgi sahibi olması hedeflenmiştir.

4– İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saattenuygulama kısmı da 40 saatten az olmayacaktır.

5– Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili Yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilecektir.

6– Adayların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Adayların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla, programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Eğitim programın içeriği belirlenirken; iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen mühendis, mimar ve teknik elemanların çalışmaları sırasında karşılaşacakları olgu ve olaylar göz önünde bulundurularak, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan etmenler, bu etmenlerden kaynaklanan riskler ve bu risklerden korunma
yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ve işyeri bazlı mikro politikalar gibi konulara dikkat edilmiştir.

Ayrıca seçilen bu konular, programda yer alan tüm konuların temel oluşturma ve bu temel üzerine diğer bilgilerin yerleştirilmesi açısından öğrenme önceliği ve kendi aralarında bütünlük arz etmeleri ölçütlerine göre sıralanmıştır.

Bu ölçütlerin seçilme nedeni esas olarak, iş güvenliği uzmanlığının A, B ve C olmak üzere üç sınıfa bölünmüş olması ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığından başlamak üzere zamanla kazanılacak teknik uygulama tecrübesi ve başarılı olunması gereken ve her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş olan sınavların varlığıdır.

İşyerleri 3 tehlike sınıfına ayrılmıştır.

  1. Az Tehlikeli,
  2. Tehlikeli,
  3. Çok Tehlikeli

Bu tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri şekillendirilmiştir.

Üç sınıfa ayrılmış olan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken her konunun ağırlığı ayrı ayrı ele alınmış ve her sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları işyerleri dikkate alınmıştır.

Örneğin, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle, bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, kişisel koruyucu donanım ve ergonomi gibi konulara ağırlık verilmiştir.

ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeliye ek olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilmiştir.

Her üç sınıf uzmanlık için düzenlenecek eğitimlerde, çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi gibi konular ise her işyerinde aynı öneme sahip olmaları nedeniyle aynı oranda ağırlık verilmiştir.

SEÇKİNLER GRUP